Forum - Ö ü w e s i n n e r i s c h

Willkommen in unserem Forum - Ö ü w e s i n n e r i s c h!
Hier können Sie uns dabei helfen, ein Wörterbuch zu erstellen.


Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Einträge durch unseren Systembetreuer gelöscht werden, falls diese nicht zu dem Thema passen. Für Veranstaltungsanzeigen, Leserbriefe, o.ä. ist unser Forum daher nicht geeignet. Wir bitten um Verständnis.

 Eintrag hinzufügen
Seiten : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (6 Seiten)

Anton Schäfer
camajo@netcologne.de
Niederkassel
17.03.2014 11:10:33
Ouwesinn hoedd geweeld

`s woor sejicher kää Üweraschung dass dii Lioba als Bürchemässdere wiider geweeld iss wuenn. Dou dezuu graduliir iich gaanz oerch unn wünsch iir viil Klöück unn Erfolch, em maisde öwer e schdabile Gesundhääd.Grüess inn dii Haimaad vom Schäfers Andon.
 
>> Antworten <<


Schäfer Anton
camajo@netcologne.de
15.01.2014 17:57:21
Brossd Näüjoor

Grüess Godd, Iir lijewe Öüwesinner unn Öüwesinnere, iich hoff, dass Iir all gued ins näüe Joor komme said. Ouff jeden Fall wünsch iich Äüch alles Guede unn viil Frääd.Ejitz hoff iich öwer, dass Iir aach in damm Joor flaissich on unsemm Mundart-Projekt midd machd, damidd es irchendwann emoa fijedich wüedd.Äüenn Andon aus de Schuelgass.
 
>> Antworten <<


R.Dill
rudolfdill.gmbh@gmx.de
Osi
26.11.2013 07:51:42
Konn mir

ääner von Äüch die Bedäüdung von dammWuad FEI erglär?.Iich konn dos fei nijed.Iich möüggds öwer fei gann gewejss.Aachidalljenische Rachds-un Linggsgelehrdesänn dou aufgeruffe.Mer könnd fei aachwieder emoal e Fleschje vonn damm Roadeausgeloub.Dos dead fei hölfe.Bis ball!
 
>> Antworten <<


R.Dill
rudolfdill.gmbh@gmx.de
Osi
18.11.2013 11:07:45
Glöässbrogge

Näülich woor ich emoal ellää dehämm.Douhobb ich vesüchd Glöäss zu mache.noochde Mamme ijm Rezebd.E weng von damm unne weng von sellem öwer nijed zuviel.Ausdanne Glöäss wu üwer woann,hobb ich dannGlöässbrogge geschnejbbeld un in die Pfann.Dos woann kää Gummiglöäss.Die woannschüe löügg un huann en Hauffe Sooss ge-bräüchd.Weil mir zum Vöüchelsschiess un zum Schdäähewer niejss gescheides eifelld,ohne Kommendar öwer midd viele Grüäss.
 
>> Antworten <<


R.Dill
rudolfdill.gmbh@gmx.de
Osi
10.10.2013 15:06:27
Sellesmoal,

wie iich nouch e Kind woar,dou hadd iichaach e Schaugelgäüldje.Unn wann iich rachd Obbere gemochd huann unn sänn zu will geriede,dann hoadd siich doos aufgebämmd un iich sänn dann hinnenoo.Drouzdamm sänn iich dann wieder draufgegladderd.Im Grüewegrowe,gleich öüwerhalb vom Durchloas dou woor e Lämmekaudde.Wie mei Omma schue e wengg geböüggd gange iss,dou huann mir Kinnals Lämme geholld,für Ömmschleijch.Mir huann als aach midd Lämmebadze noochenanner gewurfe.Wann mer dann ve-dreggd hämmkomme sänn,dou hoadd die Mamme als gebobberd.Un bei uns hoadd es Hadz gebobberd.
 
>> Antworten <<


R.Dill
rudolfdill.gmbh@gmx.de
Osi
01.10.2013 08:56:39
Beim ledzdemoal

wie mei Quellgrumben goor woann dou hobb ich se dann obgedräächd.Dou sänn dann ouff ämoal die Doochdrabbe gange.Es hadd e weng gedröübbeld und die Dröbbjen sänn von de Ziechel ro ouffs Dröbbje gedrobbd.Früher,wanns nijd genungg geräänd hadd,dou woor e groasse Dröggening.Dannwoor Noad ogesaad.Es hoad niejdemoal mehe Koched Grumben gawe un die Läüd kanndesiich niejd soodgeess.Es hoadd aach alsemoal rachd kalle Winder gawe.Dou sänn in de Kaaler die Grumben defruann unn huann dann geglabberd wie die Wölschenöüss.Alleweil gidds für uns zum Glöügg von allem genungg.De Anton hoadd schue raachd.Iich wäss,es iss schwer zu schreiwe,öwer wann mersch emoal vesüchd hoadd geahd dos schue.Also üwerleijchd Äüch,wie sellesmoal de Obba gesaad hoadd unn schreibds emoal.Unse Schbrooch iss viel zu schüe als dass mersche sölld vegess. Grüäss!
 
>> Antworten <<


Anton Schäfer
camajo@netcologne.de
24.09.2013 17:34:48
Midd unsere Schbrooch doos iss soue Sach

Grüss dich Rudolf unn Grüss Godd iir lijewe Öüwesinnere unn Öüwesinner. Jaa, midd unsere Schbrooch doos iss soue Sach. Iich vefolch äüere Aidrejich dou inn daare Inderneddsaide ömmer aufmerchsam, unn woos näü iis doos sammel iich unn droochs bai Gelechehääd in unser Wüedderbuech ai. `s wöör hald schüe, wanns ausserm Rudolf nouch mee "Mundartbegeisterte" inn Ouwesinn deäd gaawe.Iich grüess äüch all, äüern Andon aus de Schuelgasse.
 
>> Antworten <<


R.Dill
rudolfdill.gmbh@gmx.de
Osi
23.09.2013 18:48:23
Arwed füän Andon,

hobb mer die Dooch Heringszulod gemochd.Unn wie iich die Äjen gescheijld hobb,denk ich mir,doos sänn Äjesschoole.Unn wie iich die Quellgrumben scheijl denkiich dos sänn Grumbensscheijle.Genau wiebei de Öbbelsscheijle.Die Quellgrumben konn mer aach mid Madde geess.Mid danne Quellgrumben wu üwer woann hobb iich mir dann e Pfann voul Geröäsde gemochd.MiddemHeäddje grüäne Zulod.Die Dooch issmer nouch gekudschd eigefalle.Dos bedäüd souviel wie gekauerd öder geduggd.
 
>> Antworten <<


R.Dill
rudolfdill.gmbh@gmx.de
Osi
15.09.2013 17:02:45
Näülich

woor iich emoal in Niederbayern.Die dreiwe dou en muads Aufwaand wanns ömm die Schbrooch geahd.Dou woor dann aach äner vonnere Zeidung unn wolld Bilder mach.Dou issmer en Schbruch von meinere Omma eigefalle.Männsde iich möüggd daß sich ääner mid meim Bild de Oasch obbuzd?Früher,wanns geräänd hoadd,dou sänn die Doochdrabbe gange.Unn wanns e wengg meeh geräänd hoadd dann iss aach de Grüäwegrowe gange.Soll häss,dou isses Wasser nogelaffe.Mir huann dann ömmerSchüüdz gebaud.Dos woann sou Dööm ömm es Wasser zu schdaue.Dou hoadd sich dann daar ganze Saand geschdaud wuus deGroowe noogeflöässd hadd.Wannmer uns rachd eigesäüd hadde,hoadds schue alsemoal e Drooched gesedzd.Seitdammwuus kää Gröwe meh gidd,könne die Läüd ihr Kinn gewaaldfrei erzieh.Unn die Kinn weijsse nijesmeh wie mer en Schuudz baut.Schooddrömm,seisdrömm.
 
>> Antworten <<


R.Dill
rudolfdill.gmbh@gmx.de
Osi
07.09.2013 17:15:10
Kirbsamsdich isses unn

ich woor grod dinn omm roadhaus beim Kirbbaameaufschdelle.Die Mussig hoadd geschbield,die Bloobuasche huann rachd gegröäzd un Schrää geduann,bis daar Baame dann schdonn.Wie alle Joahr.Dos Ding vom letzdemoal hässd Schoussgoadde ,ohne l.Hobbd Ihr schue emoal Köähl geschdobbd?Dou komme immer vier bis fönnef Sommeküänner ouff ämoal in Boude.Wann die Pflenzjen dann aufgange sänn wüädd geänzeld.Dou wann von danne vier öder fönnef Pflenzjen drei bzw vier wieder rausgerobbd,daß nur nouch ääs schdiejnbleid.Dos is dann e änzledes Pflenzje.Dos huann meisdens die Weiwer gemochd.Douhar köömd aa daar Schbruch:Wann die Köähl wann wie de Weiwer ihr Öäsch,woasch e guade Ann.Die Weiwer huann als aa rachd gegilfd unn gegillerd wann mer sou wos gesaad hodd.Ich geijh eijdzed wieder nei ouff die Kirb.Bis e annemoal.
 
>> Antworten <<


R.Dill
rudolfdill.gmbh@gmx.de
Osi
31.08.2013 09:47:46
Ich gab zu,

es is nijed ömmer äfoch unse Schbrooch aazu lase.Bedrochds hald als Gehirnjogging.Zum Beerbroados is e Budderbroad in dePfann gebroade.Also eichendlich e Broad-broad.Höärd sich öwer olwer o.Dann giddsnouch de Schloussgoadde(Möller is dos sou richdich?)Dos is die Herausfallverhi-nderungsvorrichtung vuanne un hinne onem Lädderwooche.Damid die Köähl nijed ouff de Schdroass römmschibbele.E schüe Wuad is aach gegnöbbd.Mer konn Gnöbb auf-unn zugegnöbb.Mer konn öwer aach middem Heijwel(Hebel)öbbes gegnöbb.Dann gidds nouch es Gröwebeil.Dos woormeisdens e Blood von de Fuadderschneidmaschine middem Schdiel droo.Doudemidhoaddmer die Gröwe ouff de Wiese ommRaand sauwergehalle.Iich hall mer eijdz es Maul sauwer.Godd befoule.
 
>> Antworten <<


R.Dill
rudolfdill.gmbh@gmx.de
Osi
18.08.2013 09:37:51
Böüdje

egal wos drouff is.Nejchde is die Ina onmer vebeigrfoann un hoadd gewungge.SeidemFrühjoar sejdz ich ouffem Bengje füürmeinere Hausdüür unn woadd.OUFF ES VESCHBROCHENE BÖÜDJE!Bfäüffedeggel.Sou-viel zu ,no ja.De Eisenwahn is römm,unnim familiäre Ömmfeld kömmd sou langsamwieder die Ruh.Mir sänn aach,zum Antonseinere Frääd wieder e boor Wüädder ei-gefalle.Zuennejggel,damm sei Fraa hoadd e Beerbroad gebeerd unn weil ses rachd noadwennich hadd hoaddse ogefangd un böäs römmgegazzd.De Moo hoadd in allereRuh die Nääch(die Neige)aus em Gloos inHaals neilöässlaff.Es is schue e weng en Geschd.Öwer ahr duedd sei Fraa nijddrischagge.Ahr benömmd sich rachd gaadlich. Iich muass ejdzed Esse koch.En guede Obbedied.
 
>> Antworten <<


Seiten : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (6 Seiten)

Ansprechpartner

Markt Obersinn
Marktplatz 1
97791 Obersinn

Tel.: +49 (0) 9356 / 52 89
Mobil: +49 (0) 160 / 94 45 29 20
E-Mail: info@markt-obersinn.de